България

 

ECW Bulgaria

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА КОМПАНИЯТА:

 1. Кои са основните дейности, свързани с устойчивото развитие на предприятието? Кога са започнали? Защо ги правят?

ECO CLEANING WIPES BULGARIA LTD е водеща компания в производството на памучни кърпи за почистване от рециклиран текстил, като механично отстранява всички метални части и ръчно реже парцали, следвайки практиките на най-строгите индустриални стандарти. Основана едва през 2019 г. от екип с дългогодишен опит в областта на събирането, сортирането и рециклирането на дрехи и други текстилни материали, компанията успява да се наложи като пазарен лидер благодарение на своя опит, производствени мощности от ново поколение, осигуряващи отлично качество на продукцията, и капацитет от над 1000 тона годишно.

Основните дейности, свързани с устойчивостта, са: памучни тъкани, които са незаменим консуматив в различни промишлени предприятия, цехове за металообработка, корабостроене, печатници, ремонтни работилници, автомивки и др. За тази употреба се отделят някои силно абсорбиращи материали. Текстилните отпадъци се разделят по състав и цвят и се нарязват на определени размери със специализирани машини, като се отстраняват ципове, копчета, яки, маншети и други твърди части. За да се гарантира липсата на елементи, които могат да надраскат почистваните повърхности, парцалите преминават през метален детектор. 

 1. Какви са основните предизвикателства, с които се сблъскват по отношение на устойчивостта - напр. липса на нормативна уредба, интерес, финансови ограничения, технологични, организационни, подкрепа от страна на ръководството, общо разбиране и нужди и др.

Предизвикателствата пред устойчивото развитие са свързани с осигуряването на устойчиви материали, конкуренцията, променящата се пазарна динамика и други. Адаптирането към променящата се динамика на пазара, предпочитанията на потребителите и тенденциите в индустрията може да се окаже предизвикателство за компаниите, ориентирани към устойчиво развитие. Изпреварването на пазарните промени и непрекъснатото въвеждане на иновации, за да се отговори на променящите се изисквания за устойчивост, изисква гъвкавост и далновидност.  

 1. Кои са основните движещи сили на устойчивото развитие

Въздействието на тези компании се изразява в екологосъобразни практики, ангажираност и подкрепа на общността, социален контекст, разпознаваемост на марката и диференциация. Служителите често са по-ангажирани и удовлетворени от работата си в компании, които отдават приоритет на устойчивостта и социалната отговорност. Прилагането на устойчиви практики може да повиши морала на служителите, да привлече най-добрите таланти и да насърчи положителната корпоративна култура. Като спазва екологичните разпоредби и стандарти, компанията намалява риска от глоби, санкции и правни задължения, свързани с неспазването им. Прилагането на устойчиви практики също така намалява рисковете за репутацията и повишава дългосрочната устойчивост на бизнеса.    

 1. Как се справят с проблемите в трите аспекта: социален, икономически и екологичен?

Техните продукти са предназначени както за местния пазар, така и за износ. Употребяваните дрехи и други текстилни изделия са ценен материал, който не бива да попада на сметищата. Повторната употреба е най-екологичният начин за удължаване на живота на текстила, тъй като изисква най-малко допълнителни ресурси и енергия. Част от работното облекло (тениски, памучни блузи, жилетки, панталони) може да се рециклира, като се изрежат отличителните елементи на фирмата (лога и други знаци), и да се използва повторно за промишлени парцали за почистване. Жилетките, якетата и панталоните ще бъдат изрязани и унищожени, за да се избегне повторната им употреба или продажба в магазини в страната и чужбина. Целият процес на рециклиране се заснема. За да предложат на клиентите си най-доброто обслужване, те имат възможност да използват персонален дизайн на опаковки и марки. Така те могат да произвеждат памучни кърпи за почистване от рециклиран текстил в желаната текстилна смес, както и да опаковат продуктите с индивидуален дизайн на опаковката, етикет и размер на опаковката.

 1. Как техният пример може да вдъхнови други компании?

Примерът, даден от "ЕКО КЛИЙНИНГ УАЙПЪТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД, може да вдъхнови други компании по няколко начина:

Устойчивост на околната среда: Чрез използването на рециклиран текстил компанията намалява търсенето на нови суровини и свежда до минимум въздействието върху околната среда, свързано с производството на текстил и изхвърлянето на отпадъци. Това може да вдъхнови други компании да проучат екологични алтернативи в производствените си процеси.

Ефективно използване на ресурсите: Механичното отстраняване на метални части и ръчното рязане на парцали демонстрира ангажимент за ефективно използване на ресурсите. Други компании могат да подражават на този подход, като оптимизират процесите си, за да сведат до минимум генерирането на отпадъци и да увеличат максимално използването на ресурсите.

Съответствие със стандартите: Спазването на най-строгите индустриални стандарти гарантира качеството и безопасността на продуктите. Този ангажимент към стандартите може да вдъхне доверие на потребителите и да насърчи други компании да отдадат приоритет на спазването на нормативните изисквания и качеството на продуктите.

Иновации: Подходът на "ЕКО ПОЧИСТВАЩИ КРАЙНИЦИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД показва иновации в управлението на отпадъците и разработването на продукти. Това може да вдъхнови други компании да мислят творчески за това как могат да използват повторно материалите, да намалят отпадъците и да разработват устойчиви продукти.

Социална отговорност: Чрез насърчаване на устойчиви практики компанията допринася за усилията в областта на социалната отговорност. Други компании могат да бъдат вдъхновени да приведат дейността си в съответствие със социално отговорните принципи, като подобрят репутацията си и окажат положително въздействие върху общностите и околната среда.

Източници: www.ecwbulgaria.eu 

ЗЕЛЕНИ ФИЛТРИ

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА КОМПАНИЯТА:

Компанията е пример за ученици, които са се запознали с ЕКОМОДА и изучават устойчивото развитие по различни предмети в гимназия в България. Те са екип от четирима ученици от 11th оценка в учебната програма "Предприемачество".

 1. Кои са основните дейности, свързани с устойчивото развитие на предприятието? Кога са започнали? Защо ги правят?

Стартъпът се развива около концепцията за рециклиране и използване на боклука и опасните остатъци. Идеята на екипа е да използва угарките от цигари, като ги превърне в активен въглен. Процесът започва със събирането на угарките в контейнери, пригодени за тази цел. След това угарките се разтварят в концентрирана сярна киселина. След протичането на реакцията сместа се почиства. С прости думи, това, което остава, е въглерод, който след това преминава през процес на активиране, за да се превърне в активен въглен. Въгленът има много голяма повърхност и обикновено се използва за пречистване на вода, помага срещу хранителни отравяния и др.

Тази концепция е предназначена да бъде използвана и прилагана и в други сектори, като например в производството на облекло и текстил, като се следва същият процес. Когато се обмисля нейното трансформиране за шивашката промишленост, има няколко потенциални възможности за проучване: Текстил с активен въглен: Включването на активен въглен, получен от цигарени угарки, в текстил би могло да предложи многобройни ползи. Активният въглен е известен със своите абсорбиращи миризмите и влагоотвеждащи свойства, което го прави подходящ за активни облекла, чорапи и бельо. В допълнение, екологично багрене, антимикробни тъкани, модни аксесоари: активният въглен може да бъде включен в аксесоари като чанти, сътрудничество с модни дизайнери, обучение на потребителите.

 1. Какви са основните предизвикателства, пред които са изправени по отношение на устойчивостта - напр. липса на нормативна уредба, интерес, финансови ограничения, технологични, организационни, подкрепа от страна на ръководството, общо разбиране и нужди и др.

Стартъпът е в процес на развитие и основните предизвикателства са свързани най-вече с увеличаването на мащаба, производствения процес, клиентите и бизнес модела. По отношение на устойчивостта има няколко предизвикателства, които могат да възникнат при прилагането на концепция като превръщането на угарките от цигари в активен въглен за шивашката промишленост: снабдяване и събиране, замърсяване, потребление на енергия и ресурси, емисии и замърсяване, съображения, свързани с края на жизнения цикъл, осведоменост и приемане от потребителите.

 1. Какви са основните фактори за устойчиво развитие - тенденции, нужди, изисквания, нови пазари, рециклиране на материали и облекла и др.

Екипът "Зелени филтри" спечели първо място в състезанието на Lietuvos Junior Achievement и премина през последователна програма. Те участваха и в лагер за устойчивост и екология "Еко акселератор". Програмата в дните на лагера включваше:

- Игри за сплотяване на екипа и създаване на мрежи

- Презентации на стартъп екип, какво е стойностно предложение, работа по стойностно предложение и презентация.

- Посещения на две предприятия (Integra Plastic за рециклиране на пластмаси и пречиствателна станция на София Вода).

- Проучете и определете нуждите на потребителите, като съставите въпросник за интервю с клиента.

- Интервюта с експерти по пластмаси и потенциални клиенти

- Ден за "създаване на прототипи" (преработване на бизнес платната, създаване на прототипи).

- Изготвяне на презентации.

- Представяне на отбори пред жури.

Зелените филтри са и един от трите печеливши екипа в тазгодишното национално издание на програмата за зелено предприемачество "Еко Акселератор" на JA България, който печели 6000 лв. безвъзмездна инвестиция за разработване на прототип.

 1. Как се справят с проблемите в трите аспекта: социален, икономически и екологичен?

Разработването на основния прототип и концепцията за бизнеса включваше на най-високо ниво екологични аспекти, а бизнес аспектите бяха обхванати в поредица от състезания и бизнес развитие на стартиращия бизнес.

Социални аспекти:
Иновативният подход на компанията включва рециклиране и оползотворяване на отпадъци и опасни остатъци, по-специално превръщането на угарките от цигари в активен въглен. По този начин не само се решава проблемът с боклука, причинен от цигарените угарки, но и се повишава осведомеността за замърсяването на околната среда. Проектът има за цел да образова обществеността за значението на рециклирането и намаляването на отпадъците, като насърчава културата на екологична отговорност.

Икономически аспекти:
Бизнес моделът се фокусира върху създаването на жизнеспособно икономическо решение чрез превръщането на отпадъците в ценни продукти. Процесът на превръщане на угарките от цигари в активен въглен може да генерира приходи, да намали разходите за управление на отпадъците и да създаде работни места. Чрез участие в състезания и програми за развитие на бизнеса екипът гарантира, че бизнесът ще остане конкурентоспособен и устойчив на пазара.

Аспекти на околната среда:
В разработването на прототипа и бизнес концепцията са включени най-високо ниво на екологични съображения. Чрез рециклиране на угарките от цигари и други опасни остатъци компанията значително намалява замърсяването на околната среда. Производството на активен въглен от отпадъци не само намалява отпадъците от депата, но и осигурява екологичен продукт, който може да се използва в различни приложения, допринасяйки за по-чиста и здравословна околна среда.

 1. Друга подходяща и полезна информация: знаят ли за ЕКОМОДА, биха ли я използвали?

Учениците знаят за ECOMODA и са запознати с курсовете за обучение, разработени по проекта.

May be an image of grinder, tea maker and text
Полша

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА КОМПАНИЯТА:

KnK KANAKA е процъфтяваща пералня и бояджийница от Лодз, Полша. Фирмата предоставя услуги като пране, боядисване на дрехи, декатиране, довършване на готови продукти, дрехи от перящи се материи като като памук, лен, деним или Tencel® и допълнителни услуги като гладене, етикетиране и опаковане.

Целта на компанията е да предлага качествени услуги Компанията е сертифицирана по Глобалния стандарт за органичен текстил (GOTS) - защото иска да се грижи за околната среда. Високо качество, повторяемост, еднородност на производството, екология и устойчивост - това е, което ни отличава. Ние сме отворени към иновациите и искаме да бъдем вашата пералня и център за научноизследователска и развойна дейност - от създаването на прототипи до проектите и производството. UPDIWU е платформа за преработване на дрехи, където можете да направите някои страхотни проекти и да допринесете за това да не се генерират нови отпадъци под формата на дрехи. 

СЕКТОР: ОБЛЕКЛО/ТЕКСТИЛ/МОДА И ДР.

Моля, посочете дали дружеството е участвало в пилотното въвеждане и тестване на ECOMODA.

Дружеството не участва в пилотното въвеждане и тестване на Ecomoda.

Кои са основните дейности, свързани с устойчивото развитие на предприятието? Кога са започнали? Защо ги правят?

С DIWU.PL клиентите имат достъп до готови продукти, изработени от сертифициран органичен памук и/или рециклирани полиестерни смеси.

Компанията предоставя на клиентите си достъп до висококачествени облекла, върху които може да се извършва боядисване, ефекти на пране или DTG печат по стандарта GOTS. Няма производствен минимум, така че клиентите не трябва да произвеждат излишъци. дрехи, които биха се озовали на сметищата. Нещо повече, продуктите могат да се обработват допълнително, т.е. да се преработват. Това дава на клиентите чувство за сигурност, тъй като те ще могат да преработват закупените от тях облекла и да се наслаждават за години напред.

Ефективността се проучва чрез изготвяне на месечни отчети от магазина DIWU.PL Броят на закупените продукти се регистрира, но също така позволява да се изгради дългосрочна стратегия за увеличаване на аудиторията на DIWU.PL.

Могат да се откроят следните предимства на DIWU.PL:

1. клиентите имат достъп до продукти, сертифицирани по GOTS;

2. няма наложени минимални количества за производство - те могат да закупят толкова, колкото действително им е необходимо, като по този начин намаляват отпадъците след производството;

3. те имат достъп до ефекти за усъвършенстване на готовите продукти в съответствие със стандартите на GOTS - по този начин те могат да ползват пълноценен продукт на GOTS.

UPDIWU CSR има възможността да предложи на своите клиенти модерно и иновативно решение за рециклиране на дрехи. Като продават готовите си продукти, компаниите не само предлагат продукт, но и изграждат общност, която е наясно за рециклирането в модната индустрия.

Готовите продукти, които ще бъдат закупени от потребителите, ще могат да бъдат рециклирани, т.е. пребоядисани или освежени в рамките на инструментите за КСО на UPDIWU. По този начин марките за облекло демонстрират съзнателен подход към производството на своите продукти, а клиентите им са сигурни, че купуват стойностен продукт, произведен по устойчив начин.

UPDIWU дава възможност на клиентите да създават нови колекции от рециклирани материали или като преработват предишни колекции, които не са се продали.

Тази практика допринася и за намаляване на производството на нови дрехи. Непродадените облекла са пълноценни продукти, които не трябва да попадат в депата за отпадъци. Клиентите на компанията, благодарение на UPDIWU, могат да допринесат за намаляване на отрицателното въздействие на модната индустрия върху околната среда и да внасят пълноценни колекции, които се отличават с оригиналност.

KNK Productions & Development се ангажира да усъвършенства облеклата по устойчив начин. Пералнята и бояджийницата са сертифицирани като биологични продукти от Глобалния стандарт за биологичен текстил, разполагат със собствена лаборатория и провеждат научноизследователска и развойна дейност. изследвания, напълно е елиминирала канцерогенните продукти и формалдехидите и използва иновативни, енергийно ефективни машини. Освен това компанията въведе опаковки от фолио, изработени от материали, произведени от 80% рециклирани опаковки от потребителите - сертифицирани от "Син ангел". Това са единствените пластмасови опаковки, използвани от компанията при доставката на поръчките. От друга страна, единственият пълнеж, използван при доставката на поръчките, са така наречените екочипове. Освен това намаляването на екологичните разходи се подпомага от логистичната близост на всички центрове на компанията (производство-склад-офис на разстояние не повече от 25 км) и електронния работен процес. Основните полза за дружеството е оптимизирането на управлението на отпадъците по начин, който недвусмислено допринася за намаляване на екологичните разходи за осъществяване на дейността.

Какви са основните предизвикателства, с които се сблъскват по отношение на устойчивостта - напр. липса на нормативна уредба, интерес, финансови ограничения, технологични, организационни, подкрепа от страна на ръководството, общо разбиране и нужди и др.

 1. някои заинтересовани страни, включително клиенти, инвеститори или доставчици, може да се интересуват по-малко от устойчивостта и да предпочитат по-ниски цени или други критерии за избор.
 2. някои устойчиви технологии все още са в етап на разработване или не са напълно достъпни на пазара, което може да възпрепятства прилагането им в промишлен мащаб.
 3. Какви са основните фактори за устойчиво развитие - тенденции, нужди, изисквания, нови пазари, рециклиране на материали и облекла и др.
 4. устойчивата мода се превърна в модерна тенденция, която кара компаниите да се стремят да приведат производствените си практики и предложения в съответствие с очакванията на клиентите, които се съобразяват с околната среда.
 5. повишената екологична и социална осведоменост по света води до нарастващ натиск върху компаниите за облекло да предприемат стъпки за опазване на околната среда и насърчаване на достойни условия на труд в целия процес на доставка. .
 6. Как се справят с проблемите в трите аспекта: социален, икономически и екологичен?

В социален аспект компанията осигурява достойни условия на труд.

В икономически аспект тя осигурява добри отношения с производители, доставчици и партньори.

В екологичен аспект - насърчаване на дългосрочното използване на продуктите от клиентите.

Как техният пример може да вдъхнови други компании: можете ли да предоставите някакъв процес стъпка по стъпка, откъде да се започне? Пример за етичен растеж?

Дружеството прилага план за действие, като предприема конкретни стъпки за промяна в дейността си. Това може да включва смяна на доставчиците, въвеждане на устойчиви материали, обучение на служителите по трудова етика и др.

Сътрудничеството с други компании за облекло, НПО и браншови организации може да бъде много вдъхновяващо и ефективно за насърчаване на етичното развитие в индустрията.

Компанията използва устойчиви материали, като органичен памук и рециклирани тъкани.

Информацията за компанията UPDIWU за шаблона на историята на успеха е взета от

https://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/ 

Описание на дружеството въз основа на информация от уебсайта на дружеството https://updiwu.pl/content/26-o-nas и https://www.knk-kanaka.pl/pl/o-marce 


КРАТКО ОПИСАНИЕ НА КОМПАНИЯТА:

Компанията KABAK е на пазара от 2013 г. Това е полска компания, която произвежда цветни чорапи и аксесоари. Компанията предлага всичко, за да се облечете от главата до петите: цветни и класически чорапи, памучни шапки, памучни шалове, плетени колани, както и декоративни ръчно рисувани игли. Но KABAK е не само аксесоари за човека, но и аксесоари за дома. Компанията KABAK се отличава с желанието си да работи в бизнеса за опазване на планетата. Те вярват, че техният отговорно управляван бизнес с дългосрочна стратегия за устойчиво и рационално развитие е в състояние да неутрализира въздействието си върху околната среда. Компанията проектира и произвежда само в Полша. Тя произвежда мода и дизайн, за да упражнява натиск отвътре и да предоставя алтернатива на бързата мода. 

СЕКТОР: ОБЛЕКЛО/ТЕКСТИЛ/МОДА И ДР.

Моля, посочете дали дружеството е участвало в пилотното въвеждане и тестване на ECOMODA.

Дружеството не участва в пилотното въвеждане и тестване на Ecomoda. 


Кои са основните дейности, свързани с устойчивото развитие на предприятието? Кога са започнали? Защо ги правят?

Компанията започна да използва мерки за устойчивост през последните 4-5 години. 

KABAK е веганска марка 100%, която може да бъде открита, наред с другото, в официалния списък на магазините без кожа, поддържан от асоциацията Open Cages. Те работят в екологичен дух, т.е.

 1. Устойчиви материали: Компанията използва само сертифицирани материали и произвежда продуктите си от памук и органичен памук. Компанията е използвала рециклирана прежда в категорията на брокатените чорапи и в зимните шапки. (т.нар. дърварски шапки).
 2. Компанията придоби първия си доставчик, сертифициран по GOTS, което ще даде възможност за внедряване на сертифицираните продукти по цялата верига на доставки. 
 3. Те опаковат опаковките рационално, не използват опаковки от фолио или пластмасови пълнители, а всички опаковъчни материали са изработени от хартия, което ги прави успешно използваеми или рециклируеми. 
 4. Минимизиране на отпадъците: - Оптимизиране на дизайна на чорапите по отношение на използваните цветове, така че да се намали максимално броят на чорапите и да се използва пълноценно всяка макара. Освен това KABAK си сътрудничи с редица фондации включително: Фондация Ocalenie, Фондация Avalon и Фондация Viva!
 • През 2023 г., в сътрудничество с марката Piesotto, компанията създава кръгли легла за кучета, пълни с памучни изрезки от производството на чорапи. По този начин компанията затваря производствения цикъл на цялата категория чорапи. 
 • От уважение към идеята за намаляване на отпадъците KABAK стартира Outlet в своя онлайн магазин, където предлага напълно функционални продукти с малки производствени или транспортни дефекти на много по-ниски цени. Това позволява на клиентите да закупят продукти, които в противен случай би трябвало да бъдат изхвърлени.
 • От април до декември 2023 г. компанията е продала около 250 продукта чрез търговската мрежа, които иначе би трябвало да бъдат изхвърлени.
 • Внедреното решение позволява на клиентите да купуват напълно функционални продукти на много по-ниски цени, като същевременно ги насърчава сами да ремонтират повредените продукти. Допълнителна полза е намаляването на производството на отпадъците, които в противен случай би трябвало да се изхвърлят.
 1. Подкрепа от общността: Компанията подкрепя различни фондации в:
 • Като част от дългосрочното си сътрудничество с Фондация "Скитащи жени" KABAK организира и насърчи отворен семинар за дизайн на чорапи, чиято цел беше да се създаде дизайн на чорап, който да подкрепи дейността на Фондацията. мисията на фондацията за осигуряване на безопасен и достоен труд за бежанците. След като беше избран печелившият дизайн, KABAK се зае с цялостната му подготовка за производство и координира производствения процес. В резултат на това "Wandering Women Foundation получи продукт, напълно готов за продажба, а самата фондация се сдоби с още един инструмент за самофинансиране на дейността си. В семинара се включиха близо 30 участници, които благодарение на събитието, имаха възможност да научат повече за фондация "Скитащи жени" и нейната мисия, както и да посетят ресторант, управляван от членове на фондацията.
 • KABAK стартира кампанията "Надежда" в подкрепа на хората, бягащи от война. Кампанията включваше създаването на тематични чорапи-носители, които бяха предназначени не само като израз на солидарност и разбиране, но преди всичко като но и като реална помощ за бежанците. Всички приходи от продажбата им отидоха в подкрепа на хората, бягащи от Украйна.
 • Компанията си сътрудничи и с фондации: Ocalenie, Avalon, VIVA gzie, където създават колекция от чорапи - всички приходи отиват за фондацията и до голяма степен се фокусират върху образованието и чувствителността към другите.
 1. Дълъг живот: компанията произвежда качествени продукти, които ще служат на клиентите дълго време.
 2. Транспорт и логистика: компанията премести склада в нова, по-енергийно ефективна среда и същевременно в INPOST, която отговаря за логистиката, като по този начин намали средния транспортен маршрут. на един пакет с 50%. В допълнение към доставката, компанията предлага и лично вземане на продуктите от стационарни магазини, като по този начин намалява емисиите на CO2
 3. Компанията гарантира етични условия на производство и достойни условия на труд.
 4. Мониторинг и докладване: компанията създаде инструмент под формата на доклади за КСО, за да направи марката си още по-прозрачна. KABAK предоставя доклади за КСО, в които се представят дейности, свързани с околната среда и общността. Наред с други неща, докладът показва сътрудничеството с фондации и постигнатото за прилагане на устойчивостта.
 5. Какви са основните предизвикателства, с които се сблъскват по отношение на устойчивостта - напр. липса на нормативна уредба, интерес, финансови ограничения, технологични, организационни, подкрепа от страна на ръководството, общо разбиране и потребности и т.н.

Компанията непрекъснато търси нови решения - тя непрекъснато търси иновативни материали и рециклирани иновации, които биха помогнали да се доближи до идеала за пълна екологична неутралност на нейните продукти.

 1. Някои устойчиви технологии все още са в етап на разработване или не са напълно достъпни на пазара, което може да затрудни прилагането им в промишлен мащаб.
 2. Конкуренцията на пазара на облекло може да доведе до натиск за намаляване на цените и разходите, което може да затрудни прилагането на устойчиви практики от страна на компанията поради допълнителните финансови разходи.
 3. Какви са основните фактори за устойчиво развитие - тенденции, нужди, изисквания, нови пазари, рециклиране на материали и облекла и др.
 4. устойчивата мода се превърна в модерна тенденция, която кара компаниите да се стремят да приведат производствените си практики и предложения в съответствие с очакванията на клиентите, които се съобразяват с околната среда.
 5. повишената екологична и социална осведоменост по света води до нарастващ натиск върху компаниите за облекло да предприемат стъпки за опазване на околната среда и насърчаване на достойни условия на труд в целия процес на доставка. .
 6. нарастващата екологична и социална осведоменост води до повишен интерес към устойчивата мода. Клиентите все по-често търсят облекла, които са произведени по екологосъобразен и социален начин. отговорни.
 7. Динамичните промени в обществените потребности, като например повишеният интерес към екологията, трудовата етика или справедливата търговия, карат компаниите да адаптират своите практики, за да отговорят на изискванията на пазара и обществото.
 8. Как се справят с проблемите в трите аспекта: социален, икономически и екологичен?

В социален аспект компанията осигурява достойни условия на труд и се ангажира с местните общности, като инициира благотворителни програми и подкрепя социални организации.

В икономически аспект тя осигурява стабилни взаимоотношения с производители, доставчици и бизнес партньори, за да се гарантира стабилността на веригата за доставки и да се сведат до минимум оперативните рискове.

В екологичен аспект насърчава дългосрочната употреба на продуктите от клиентите, свежда до минимум отпадъците чрез повторна употреба на материалите, рециклиране, Използва устойчиви материали и производствени процеси за намаляване на въздействието върху околната среда, например, чрез използване на органичен памук, рециклирани материали.

Как техният пример може да вдъхнови други компании: можете ли да предоставите някакъв процес стъпка по стъпка, откъде да се започне? Пример за етичен растеж?

Компанията постоянно търси нови решения - тя непрекъснато търси иновативни материали и иновации в рециклирането, които биха помогнали да се доближи с още една стъпка до идеала за пълна екологичност на продуктите. неутралност.

Въз основа на анализ на своите практики и ценности KABAK създава план за действие, който включва цели, свързани с етичното развитие. Тя създава доклади за КСО, които включват стъпките, които трябва да се предприемат, за да се постигне промяна в нейната компания. Важно е практиките на компанията да бъдат открити и прозрачни. Компанията споделя информация за стъпките, които предприема за подобряване на етичното развитие, както вътрешно сред служителите, така и външно за клиентите. 

Компанията използва устойчиви материали, като органичен памук и рециклирани тъкани. Взаимодействие с местните общности чрез иницииране на благотворителни програми и непрекъснато наблюдение и отчитане на напредъка в областта на етичното развитие за да бъдем отговорни пред клиентите, служителите и общността.


 1. Друга подходяща и полезна информация: знаят ли за ЕКОМОДА, биха ли се възползвали от нея?

Дружеството знае за проекта ECOMODA и желае да участва в неговото пилотиране. 

Източник:  https://kabak.com.pl/pl/


Гърция

BКРАТКО ОПИСАНИЕ НА ФИРМАТА: Funky Buddha

СЕКТОР: ОБЛЕКЛО

Моля, посочете дали дружеството е участвало в пилотното въвеждане и тестване на ECOMODA: НЕ

Въпросите по-долу ще ви помогнат да разработите казуса:

 1. Кои са основните дейности, свързани с устойчивото развитие на предприятието? Кога са започнали? Защо ги правят?
 2. Какви са основните предизвикателства, с които се сблъскват по отношение на устойчивостта - напр. липса на нормативна уредба, интерес, финансови ограничения, технологични, организационни, подкрепа от страна на ръководството, общо разбиране и потребности и т.н.
 3. Какви са основните фактори за устойчиво развитие - тенденции, нужди, изисквания, нови пазари, рециклиране на материали и облекла и др.
 4. Как се справят с проблемите в трите аспекта: социален, икономически и екологичен?
 5. Как техният пример може да вдъхнови други компании: можете ли да предоставите някакъв процес стъпка по стъпка, откъде да се започне? Пример за етичен растеж?
 6. Друга подходяща и полезна информация: знаят ли за ЕКОМОДА, биха ли я използвали?
 7. Всякакви снимки, изображения и т.н. за визуализиране на казуса.

Бележка за избора на компанията: Предприятията на МСП, които са направили малки или големи промени и могат да бъдат вдъхновение за останалите, тъй като не са големи корпорации, с които МСП не може да се идентифицира, а предприятия, които са постигнали устойчив и етичен растеж в рамките на нашия проект и след това.

Компанията стартира кампания, наречена "Funky Buddha Green ERA", за намаляване на употребата на пластмаси в своите продукти и опаковки. Кампанията включва използването на рециклируеми и биоразградими материали за опаковките на продуктите, както и насърчаване на рециклирането сред клиентите.

 1. Действията на Funky Duddha започнаха през 2020 г. и са насочени към по-устойчиво бъдеще. Те са определили стратегически план, който включва: 
 • Рециклирани материали: Компанията използва рециклирани материали при производството на някои от своите продукти, като например рециклирани полиестерни тъкани за дрехи.
 • Биоразградима опаковка: Компанията е въвела биоразградими материали в опаковките на своите продукти, като хартия и текстил, вместо пластмаса.
 • Рециклиране: Компанията насърчава рециклирането в магазините си, като предоставя специални контейнери за рециклиране на пластмаса, хартия и метали и насърчава клиентите да връщат пластмасови торбички за рециклиране.

Целта е стратегията на компанията да бъде съобразена с разработването и използването на отговорно и устойчиво произведени тъкани като устойчив памук, лен, тенсел и т.н., като се снабдява с тях от цял свят и се фокусира върху избора на по-устойчиви варианти, когато това е възможно.

 1. Основните предизвикателства при започването на стратегическото планиране са да се ангажират активно служителите и да се намерят нови устойчиви доставчици за производството на продуктите. По този въпрос компанията инвестира в обучението на всички дизайнери за необходимостта от прилагане на кръговата икономика и устойчиви процеси на проектиране, като същевременно оформя и популяризира широка екологична концепция и променя производствените си методи, за да отговори на новите принципи. По-специално, компанията елиминира използването на влакна от застрашени горски райони и винаги се стреми към максимално използване на възобновяеми енергийни източници, както и към разумното им използване в своите съоръжения по целия свят.
 2. Компанията мечтае за свят, в който всички хора активно участват в промените, които се случват по света по отношение на устойчивостта, поради което е избрала като компания да прилага отговорни и устойчиви практики с цел намаляване на човешкия отпечатък върху околната среда.
 3. Компанията поставя силен акцент върху производството на дрехи по отговорен и устойчив начин, за да се сведе до минимум въздействието върху околната среда. Това постоянно усилие е не само морално и търговско обосновано, но и отразява ангажимент за възприемане на най-добрите практики в индустрията. Бъдещите цели и етапи на компанията се ръководят от принципите на Глобалния договор на Организацията на обединените нации (ООН). Те включват прилагане на стратегически екологични инициативи, приоритизиране на използването на отговорно и устойчиво добити тъкани като устойчив памук, лен и Tencel от целия свят, както и преминаване на физическите й магазини и съоръжения към екологична ефективност. Освен това компанията се е посветила на рециклирането и използването на екологични алтернативи за опаковъчни материали и въвеждането на екологични капсулни колекции. Ангажиментът на компанията за непрекъснато усъвършенстване ще продължи, докато не постигне напълно устойчиво бъдеще за природната среда, човечеството и нашите ближни.
 4. Компанията започна с идентифициране на проблема и създаване на стратегическа пътна карта за това какво иска да постигне през следващите години. След внимателно планиране компанията успя да намери необходимите ресурси и започна пътуването си към трансформация.
 5. Дружеството беше включено в поканите за включване в програмите за обучение на ECOMODA. 
 6. За повече информация: https://www.youtube.com/watch?v=jAp2aGbuOgI&ab_channel=FunkyBuddha 

https://www.funky-buddha.com/el/sustainability


КРАТКО ОПИСАНИЕ НА КОМПАНИЯТА: Манго

СЕКТОР: ОБЛЕКЛО

Моля, посочете дали дружеството е участвало в пилотното въвеждане и тестване на ECOMODA: НЕ

Въпросите по-долу ще ви помогнат да разработите казуса:

 1. Кои са основните дейности, свързани с устойчивото развитие на предприятието? Кога са започнали? Защо ги правят?
 2. Какви са основните предизвикателства, с които се сблъскват по отношение на устойчивостта - напр. липса на нормативна уредба, интерес, финансови ограничения, технологични, организационни, подкрепа от страна на ръководството, общо разбиране и потребности и т.н.
 3. Какви са основните фактори за устойчиво развитие - тенденции, нужди, изисквания, нови пазари, рециклиране на материали и облекла и др.
 4. Как се справят с проблемите в трите аспекта: социален, икономически и екологичен?
 5. Как техният пример може да вдъхнови други компании: можете ли да предоставите някакъв процес стъпка по стъпка, откъде да се започне? Пример за етичен растеж?
 6. Друга подходяща и полезна информация: знаят ли за ЕКОМОДА, биха ли я използвали?
 7. Всякакви снимки, изображения и т.н. за визуализиране на казуса.

Бележка за избора на компанията: Предприятията на МСП, които са направили малки или големи промени и могат да бъдат вдъхновение за останалите, тъй като не са големи корпорации, с които МСП не може да се идентифицира, а предприятия, които са постигнали устойчив и етичен растеж в рамките на нашия проект и след това.

 1. Mango стартира програма, наречена "Take Action", която има за цел да намали отпечатъка върху околната среда и да подобри социалното си въздействие. В рамките на тази програма Mango предприе следните действия:

Устойчиви материали: Компанията използва устойчиви материали за производството на своите дрехи, включително органичен памук, Tencel и рециклирани тъкани.

Устойчиво производство: Mango инвестира в производствени практики, които свеждат до минимум емисиите на парникови газове и използването на вода, както и в премахването на опасни вещества от производствения процес. Някои мерки за устойчиво производство са:

Намаляване на емисиите на парникови газове: Компанията инвестира в технологии и процеси, които намаляват емисиите на парникови газове по време на производството, като например използването на възобновяеми енергийни източници и подобряване на енергийната ефективност на своите съоръжения.

Намаляване на потреблението на вода: Mango прилага мерки за намаляване на потреблението на вода при производството на своите облекла, като например използването на съвременни технологии и процеси, които свеждат до минимум загубата и използването на вода. водата на устойчиви нива.

Ефективно управление на отпадъците: компанията набляга на управлението на отпадъците, генерирани по време на производството, като насърчава рециклирането и намалява изхвърлянето на отпадъци в депа.

Използване на безопасни и щадящи околната среда материали и процеси: Mango избира материали и процеси, които са безопасни и щадящи околната среда, без използване на вредни или токсични вещества.

Социална отговорност: Компанията работи със социални организации и програми, които насърчават правата на човека и социалните отговорности.

Фокусът на Mango през следващите години включва:

 1. Увеличаване на използването на памук с устойчив произход до 100% до 2025 г.
 2. Увеличаване на използването на рециклиран полиестер в дрехите до 50% до 2025 г.
 3. Поемане на ангажимент за осигуряване на 100% целулозни влакна от контролирани източници до 2030 г.
 4. Създаване на постоянна колекция Mango Committed, включваща всички облекла с устойчиви характеристики.

Тези инициативи започнаха през последните години и са част от стратегическия план на Mango за устойчива трансформация. Те са продиктувани от ангажимента на компанията да намали своя екологичен отпечатък и да се приведе в съответствие с глобалните целите на устойчивото развитие.

 2. Основни предизвикателства по отношение на устойчивостта:

Основните предизвикателства включват:

 1. Осигуряване на прозрачност на веригата за доставки и спазване на стандартите за устойчивост.
 2. Балансиране на целите за устойчивост с финансовите ограничения.
 3. Преодоляване на технологичните и организационните пречки пред прилагането на устойчиви практики.
 4. Получаване на пълна подкрепа от ръководството и заинтересованите страни.
 5. Обръщане на внимание на общото разбиране и осведоменост по въпросите на устойчивото развитие.
 6. Липсата на разпоредби или стимули за устойчивост също може да представлява предизвикателство.

 3.Основните двигатели на усилията на Mango за устойчиво развитие включват увеличаване на потребителското търсене на устойчива мода и повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда и необходимостта от устойчиви практики. Компанията също така иска да популяризира ползите от рециклирането на материалите, използвани в края на жизнения цикъл на даден продукт, и да намали въздействието върху околната среда. Тези фактори мотивират Mango да възприеме устойчиви практики и да остане конкурентоспособна в модната индустрия.

 Инициативите на компанията допринасят за подобряване на условията на труд и препитание във веригата за доставки, което е в съответствие с целите за социална отговорност. Въпреки че може да има първоначални инвестиционни разходи, устойчивостта на Mango могат да доведат до дългосрочни икономии на разходи чрез ефективно използване на ресурсите и подобряване на репутацията на марката. И , като се снабдява с устойчиви материали и намалява отпадъците, компанията свежда до минимум въздействието си върху околната среда и насърчава екологосъобразни практики в цялата си дейност.

Примерът на Mango може да вдъхнови други компании да поемат по пътя на устойчивото развитие чрез процес стъпка по стъпка:

Оценка на текущото състояние: Оценка на екологичното и социалното въздействие на текущите операции.

 1. Поставяйте си амбициозни, но постижими цели: Определете ясни цели за устойчивост
 2. Прилагане на устойчиви практики: Въведете инициативи като използване на устойчиви материали, намаляване на отпадъците и подобряване на прозрачността на веригата за доставки.
 3. Ангажирайте заинтересованите страни: Включете служителите, доставчиците и клиентите във въпросите на устойчивостта.
 4. Непрекъснато се подобрявайте: Адаптиране и усъвършенстване на стратегиите за устойчивост въз основа на обратна връзка и развиващи се най-добри практики, демонстрирайки ангажимент за дългосрочно въздействие.

Компанията беше поканена от бюлетините да участва в пилотното представяне на учебните материали, разработени по проекта ECOMODA. Отговорните партньори все още не са получили отговор.
Италия

IL BISONTE FIRENZE

Il Bisonte е емблематична луксозна модна марка, произхождаща от сърцето на Флоренция, Италия, известна с изключителното си майсторство, непреходен дизайн и непоколебим ангажимент към качеството и устойчивостта. Основана през 1970 г. от Уани Ди Филипо, Il Bisonte се утвърждава като доставчик на фини кожени изделия, включително чанти, аксесоари и малки кожени артикули, които олицетворяват елегантността и артистичността на традиционните Италианското занаятчийство.

Кои са основните дейности, свързани с устойчивото развитие на предприятието? Кога са започнали?
Защо го правят?

Етиката на марката е дълбоко вкоренена в уважението към природата и традицията на занаятчийската обработка на кожа, като гарантира, че всяко изделие е не само елегантно, но и етично и отговорно изработено. Чрез възприемане на традиционни техники и фокусирайки се върху издръжливостта, Il Bisonte отразява ангажимент за устойчивост, който надхвърля тенденциите, предлагайки продукти, предназначени да издържат цял живот. 1. Основни дейности, свързани с устойчивото развитие

Пътят на Il Bisonte към устойчивост е неразделна част от нейната идентичност, вплетена в тъканта на нейните операции и стратегии за разработване на продукти. Ангажиментът на марката към устойчивото развитие е многостранен, включва внимателен подбор на материали, подкрепа за традиционното занаятчийство и усилия за минимизиране на въздействието върху околната среда.

Започване на инициативи за устойчивост: Il Bisonte започва да се занимава с устойчиви практики още от самото си основаване, което се корени във визията на нейния основател. Въпреки това, официалното структуриране на тези практики в цялостна Стратегия за устойчивост се развива през годините, като особено набира скорост през последното десетилетие, когато глобалната осведоменост за проблемите на околната среда се увеличава.

Защо го правят: Мотивацията за ангажимента на Il Bisonte за устойчивост се дължи на дълбоко вкоренена вяра в отговорността към планетата и бъдещите поколения. Марката признава, че устойчивото развитие е не само етичен императив, но и важен компонент на нейното наследство и привлекателност. Като дава приоритет на устойчивото развитие, Il Bisonte се стреми да запази традиционното занаятчийско производство, да намали въздействието върху околната среда и да предложи на потребителите висококачествени, етични продукти, които съответстват на техните ценности.

Какви са основните предизвикателства, пред които са изправени по отношение на устойчивостта - например липса на нормативна уредба, интерес, финансови ограничения, технологични, организационни, подкрепа от страна на ръководството, общо разбиране и потребности и т.н.

В стремежа си към устойчивост Il Bisonte, подобно на много други модни марки, ангажирани с етични и устойчиви практики, се сблъсква с различни предизвикателства. Тези препятствия могат да бъдат сложни и многостранни, вариращи от нормативни пропуски до технологични ограничения, и всяко от тях играе значителна роля при формирането на подхода на марката към устойчивостта. Ето някои от основните предизвикателства, пред които е изправена Il Bisonte по отношение на устойчивостта:

1. Липса на единни правила Едно от значителните предизвикателства е липсата на стандартизирани, глобални правила за устойчивост в модната индустрия. Тази липса на унифицираност може да затрудни марки като Il Bisonte да се ориентират в пейзажа на устойчивото развитие, тъй като трябва да се адаптират към различни стандарти и сертификати в различните държави.

2. Финансови ограничения Инвестирането в устойчиви практики често изисква значителен първоначален финансов ангажимент. За Il Bisonte преминаването към екологично чисти материали, модернизирането на енергийно ефективните производствени методи и осигуряване на етични трудови практики може да доведе до по-високи разходи.

3. Технологични бариери Напредъкът в областта на устойчивите технологии - като например екологични процеси на дъбене, методи за рециклиране и биоразградими материали - е от решаващо значение за устойчивото развитие на IlBisonte. Въпреки това темпото на технологичните иновации и наличността на тези технологии могат да бъдат ограничаващи фактори.

4. Организационни предизвикателства Прилагането на стратегия за устойчивост в цялата компания изисква съгласувани усилия и привеждане в съответствие на всички нива на организацията. За Il Bisonte това включва образование и обучение на служителите, промяна на дългогодишни практики и управление на промените в организацията, като всичко това може да бъде предизвикателство както от гледна точка на логистиката, така и на фирмената култура.

Какви са основните фактори за устойчиво развитие - тенденции, нужди, изисквания, нови пазари, рециклиране на материали и облекла и др.

Ангажиментът на Il Bisonte към устойчивото развитие се дължи на комбинация от вътрешни мотиви и външен натиск, които отразяват по-широки тенденции, пазарни нужди и променящи се очаквания на потребителите в рамките на глобалната модна индустрия.

4)Как се справят с проблемите в трите аспекта: социален, икономически и екологичен?

Проектът Il Bisonte е насочен към предизвикателства в три основни аспекта: социален, икономически и екологичен. Ето как те подхождат към всеки аспект: Социалният аспект се фокусира върху ангажирането на общността, образованието, и опазване на културата.

От икономическа гледна точка проектът Il Bisonte има за цел да демонстрира жизнеспособността на Il Bisonte като устойчив ресурс.

От екологична гледна точка проектът подчертава ролята на Il Bisonte за поддържането на здрави екосистеми.

Как техният пример може да вдъхнови други компании: можете ли да предоставите някакъв процес стъпка по стъпка, откъде да се започне? Пример за етичен растеж?

Il Bisonte, модна марка, известна с ангажираността си към качеството, устойчивостта и етичните практики, служи като вдъхновяващ модел за други компании, които искат да поемат по пътя на етичното развитие. Техният пример подчертава значението на интегрирането на устойчиви и етични практики във всеки аспект на бизнес операциите. Ето един процес стъпка по стъпка, вдъхновен от подхода на Il Bisonte, който компаниите могат да възприемат, за да постигнат етичен растеж:

Стъпка 1: Определяне на основните ценности и етични норми

Идентифицирайте и формулирайте ясни основни ценности и етични норми, които да резонират с идентичността на вашата марка. Това може да включва ангажименти за устойчивост, изработка, подкрепа на общността и справедливи трудови практики.

Включете тези ценности в декларациите за мисия и визия на компанията си, за да гарантирате, че те ръководят процеса на вземане на решения на всички нива.

Стъпка 2: Оценка на настоящите практики

Проведете цялостен одит на текущите си бизнес практики, като оцените области като снабдяване, производство, труд и въздействие върху околната среда.

Идентифицирайте областите за подобрение, като сравните настоящите практики с определените от вас основни ценности и най-добрите практики в индустрията за устойчивост и етика.

Стъпка 3: Разработване на стратегически план

Създайте стратегически план, който очертава конкретни, измерими, постижими, релевантни и обвързани със срокове (SMART) цели за интегриране на етични и устойчиви практики в бизнес операциите ви.

Ангажирайте заинтересованите страни в този процес, включително служители, доставчици, клиенти и членове на общността, за да гарантирате, че планът отразява широк кръг от гледни точки и нужди.

Стъпка 4: Постепенно въвеждане на промените

Започнете с лесно осъществими промени, които имат значително въздействие, като например преминаване към по-устойчиви материали, подобряване на условията на труд или намаляване на отпадъците в производствените процеси.
Постепенно увеличавайте усилията си, като се справяте с по-сложни предизвикателства, докато компанията ви се адаптира и развива.

Стъпка 5: Насърчаване на прозрачността и комуникацията

Комуникирайте открито за усилията, напредъка и предизвикателствата си. Прозрачността изгражда доверие с клиентите, служителите и партньорите.
Използвайте разказване на истории, за да споделите пътуването, като подчертаете конкретни инициативи, партньорства или промени, които са пример за вашия ангажимент към етиката и устойчивостта.

Стъпка 6: Измерване и отчитане на напредъка

Създайте показатели за измерване на напредъка по отношение на целите за устойчивост и етичност.
Редовно преглеждайте и отчитайте тези показатели, като ги използвате, за да информирате заинтересованите страни за постиженията си и областите за подобрение.

Стъпка 7: Насърчаване на непрекъснатото подобрение

Възприемете нагласа за непрекъснато усъвършенстване, като редовно преразглеждате практиките, учите се от успехите и неуспехите и сте отворени за иновации и промени.

Включете се в партньорства с други организации, нестопански организации или индустриални групи, за да се учите от другите и да си сътрудничите по по-широки инициативи за устойчивост.

Пример за етичен растеж: Устойчиво снабдяване

Оценете веригата си за доставки, за да определите къде могат да бъдат направени подобрения по отношение на въздействието върху околната среда, социалната отговорност и икономическата ефективност.

Работете в тясно сътрудничество с доставчиците, за да разработите насоки за устойчиво снабдяване, като гарантирате, че материалите се доставят по етичен начин, а работниците се третират справедливо.

Преминаване към възобновяеми ресурси, рециклирани материали или по-устойчиви алтернативи, когато е възможно.
Разкажете на клиентите си за значението на тези промени, като обясните как устойчивото снабдяване допринася за по-добър продукт и по-здрава планета.

Като следват тези стъпки, компаниите могат да тръгнат по път, подобен на този на Il Bisonte, и да постигнат етичен растеж, който е от полза не само за компанията и нейните клиенти, но и за по-широката общност и околната среда. Този подход не само отговаря на нарастващото потребителско търсене на етични и устойчиви продукти, но и допринася за по-устойчива и справедлива глобална икономика.

Il Bisonte, модна марка, известна с ангажираността си към качеството, устойчивостта и етичните практики, служи като вдъхновяващ модел за други компании, които искат да поемат по пътя на етичното развитие. Техният пример подчертава значението на интегрирането на устойчиви и етични практики във всеки аспект на бизнес операциите

Друга подходяща и полезна информация: знаят ли за ЕКОМОДА, биха ли я използвали?

Il Bisonte е включен в програмата за пилотно обучение на Ecomoda.

За повече информация:

Уебсайт: https://www.ilIl Il Bisonte.com/ Instagram: https://www.instagram.com/ilIl Il Bisonteofficial/

Monnalisa

Monnalisa, сгушен в сърцето на Арецо, Италия, е образец на лукса в областта на детското облекло, като от самото си създаване въплъщава квинтесенцията на италианското майсторство и сарториалните иновации. през 1968 г. Основана от дуото визионери Пиеро Якомони и Барбара Берточи, Monnalisa не само запазва основополагащия си дух на качество и творчество, но и се издига на нови висоти, утвърждавайки като лъч на изисканата мода за по-младите хора.

Кои са основните дейности, свързани с устойчивото развитие на предприятието? Кога са започнали? Защо ги правят?

Ангажиментът на Monnalisa за устойчиво развитие е дълбоко интегриран в бизнес модела на компанията:

 • Устойчиво снабдяване с материали: Monnalisa поставя значителен акцент върху снабдяването с материали, които са устойчиви и щадящи околната среда. 
 • Екологични производствени процеси: Разбиране на значението на намаляването на екологичния отпечатък на производството, 
 • Намаляване на отпадъците и рециклиране: Monnalisa работи активно за намаляване на отпадъците, генерирани от производствените процеси, и е въвела програми за рециклиране в рамките на дейността си.
 • Социална отговорност: Отвъд грижата за околната среда, Monnalisa е посветена на социалната отговорност, осигурявайки справедливи трудови практики и подкрепяйки общностите, в които се произвеждат нейните дрехи. 

Защо го правят: Отдадеността на Monnalisa на устойчивото развитие се дължи на признанието за въздействието на модната индустрия върху околната среда и обществата по света. Марката е мотивирана от желанието си да допринесе към планетата и нейните жители, като разбира, че устойчивите практики са не само етично важни, но и все по-ценени от потребителите. Освен това Monnalisa вярва, че луксът и устойчивостта може да съществува едновременно, като марката се стреми да бъде лидер в демонстрирането на това как модата може да бъде едновременно красива и отговорна.

Какви са основните предизвикателства, с които се сблъскват по отношение на устойчивостта - напр. липса на нормативна уредба, интерес, финансови ограничения, технологични,
организационни, подкрепа от страна на ръководството, общо разбиране и потребности и т.н.

В стремежа си към устойчивост Monnalisa се сблъсква с няколко сериозни предизвикателства, които са характерни за сектора на луксозните детски облекла и за по-широката модна индустрия. Тези предизвикателства обхващат регулаторни, финансови, технологични, организационни и културни измерения, като всяко от тях оказва влияние върху способността на марката да реализира напълно целите си за устойчивост

Ето някои от основните предизвикателства, с които се сблъсква Монналиса:

 • Регулаторна променливост и съответствие: Една от пречките при прилагането на устойчиви практики е променливостта, а понякога и липсата на строги екологични разпоредби в различните страни. Monnalisa работи в глобален мащаб и ориентирането в разнообразните регулаторни пейзажи може да бъде сложно и да изисква много ресурси. 
 • Финансови ограничения: Преминаването към устойчиви материали и екологични производствени процеси често е свързано с по-високи първоначални разходи в сравнение с традиционните методи. За Monnalisa балансирането на финансовите последици на тези инвестиции в устойчивостта с необходимостта да се запази конкурентоспособността на цените, особено на пазара на луксозни стоки, представлява значително предизвикателство. Освен това възвръщаемостта на инвестициите в устойчиви практики може да да бъде дългосрочна, което изисква от марката да разпределя ресурсите разумно, без да има незабавни финансови ползи.
 • Технологични ограничения: Промяната на модната индустрия към устойчивост отчасти зависи от напредъка на зелените технологии, като например екологични техники за боядисване, процеси на рециклиране и биоразградими материали. Monnalisa, както и много други марки, може да се сблъска с предизвикателства при достъпа до тези технологии или при тяхното разработване поради високите разходи или поради началния етап на някои устойчиви иновации. 
 • Организационна промяна: Интегрирането на устойчивостта в основните дейности на глобална марка като Monnalisa е свързано със значителни организационни промени. Това включва обучение на служителите, промяна на управлението на веригата за доставки, и адаптиране на маркетинговите стратегии. Подобна цялостна промяна изисква силно лидерство, ясна визия за устойчивостта и способност за управление на съпротивата в организацията, което я превръща в многостранно предизвикателство.
 • Подкрепа на управлението и културната промяна: Постигането на целите за устойчивост изисква непоколебима подкрепа и ангажираност от страна на висшето ръководство. То изисква културна промяна в организацията, при която устойчивостта да се превърне в споделена ценност и движеща сила. Насърчаването на тази промяна, насърчаването на разбирането за значението на устойчивостта и съгласуването ѝ с идентичността на марката и бизнес целите може да бъде предизвикателство, особено в една индустрия, която често се ръководи от тенденции и бързи промени.
 • Информираност и търсене от страна на потребителите: Макар че интересът към устойчивата мода нараства, не всички сегменти на целевия пазар на Monnalisa могат да отдават приоритет на устойчивостта в еднаква степен. Изграждането на потребителска осведоменост за и създаване на търсене на такива продукти, без да се прави компромис с очакванията за лукс и качество, е сериозно предизвикателство. Това включва образоване на потребителите относно екологичните и социалното въздействие на техните покупки и убеждаването им да инвестират в устойчива луксозна мода.

Какви са основните фактори за устойчиво развитие - тенденции, нужди, изисквания, нови пазари, рециклиране на материали и облекла и др.

За Monnalisa основните движещи сили за устойчивото развитие включват развиващите се потребителски тенденции към екологични продукти, нарастващите регулаторни изисквания за устойчивост, нарастващото пазарно търсене на етични и устойчиви мода, напредъкът в технологиите за рециклиране на материали и дрехи, както и належащата необходимост от справяне с екологичните предизвикателства. 

 1. Как се справят с проблемите в трите аспекта: социален, икономически и екологичен?

Monnalisa От социална гледна точка те отдават приоритет на етичните трудови практики, като осигуряват справедливо заплащане и безопасни условия на труд. В икономическо отношение те се фокусират върху дългосрочната жизнеспособност, подкрепата за местните общности и насърчаването на устойчиви доставки. вериги. В екологично отношение Monnalisa използва екологични материали и производствени техники, свежда до минимум отпадъците и инвестира в инициативи за рециклиране, за да намали екологичния си отпечатък. 

Как техният пример може да вдъхнови други компании: можете ли да предоставите някакъв процес стъпка по стъпка, откъде да се започне? Пример за етичен растеж?

Това, което отличава Monnalisa в конкурентната среда на детското облекло, е нейната непреклонна отдаденост на иновациите и устойчивостта. Марката непрекъснато проучва нови технологии и устойчиви практики, за да минимизира своя отпечатък върху околната среда, като същевременно подобрява издръжливостта и красотата на своите облекла. Този ангажимент гарантира, че всяко изделие на Monnalisa е не просто дреха, а ценен спомен, който издържа на изпитанието на времето.

Очарованието на Monnalisa не се ограничава само до безупречната линия облекла; марката предлага и широка гама аксесоари, които допълват модните ѝ артикули, като гарантират, че всеки тоалет е хармонична симфония от стил и функционалност. От закачливи чанти и бижута, които завладяват въображението на младите си притежатели, до обувки, които съчетават удобство с кутюр, Monnalisa допълва живота на своите клиенти със същото внимание към детайла и качеството. което влага в дрехите си.

Като етичен растеж Monnalisa се занимава със социалната отговорност: осигуряване на справедливи трудови практики и подкрепа за общностите, в които се произвеждат дрехите. Това включва:

осигуряване на безопасни условия на труд, справедливо заплащане и етично отношение към работниците по цялата верига на доставки. Ангажиментът на марката към социалната отговорност е в съответствие с нейните цели за устойчивост, като се отчита, че истинският устойчив бизнес трябва да отчита както екологичните, така и човешките фактори.


Друга подходяща и полезна информация: знаят ли за ЕКОМОДА, биха ли я използвали?

Компанията Monnalisa участва в пилотната програма за обучение Ecomoda, в която участват мениджъри и служители. 

За повече информация

Уебсайт:
www.monnalisa.com/it-it

 Instagram: www.instagram.com/monnalisa_official


Литва

Ūkai - пластмасови бутилки, които се превръщат в чорапи

Адрес: Вилнюс, Литва

Уебсайт: https://www.ukai.eu/

Въведение

Ūkai, новаторска литовска компания, с цялото си сърце приема устойчивото развитие като основа на своята бизнес етика. Създаването ѝ през последното тримесечие на 2020 г., белязано от триумфална кампания в Kickstarter, възвести началото на нова ера в екологично съобразеното производство. Специализирано в производството на чорапи, Ūkai се отличава с иновативното си използване на устойчиви материали. Като включва смес от RPET, органичен памук, полиамид и еластан, Ūkai е пример за ангажимент за намаляване на зависимостта от традиционните, по-малко екологични ресурси.

Освен отдадеността си на устойчивото снабдяване, Ūkai поставя силен акцент върху сътрудничеството и етичните производствени практики. Партнирайки си с местни производители в Литва, компанията гарантира, че всяка стъпка от производствения процес е съобразена с принципите на справедливост и равнопоставеност. Този ангажимент обхваща и гарантирането на безопасни условия на труд и справедливо възнаграждение за всички работници, участващи във веригата за доставки на Ūkai. Подобни съвместни усилия не само укрепват репутацията на Ūkai като отговорен корпоративен гражданин, но и допринасят за икономическото благосъстояние на местните общности.

Освен това съвестният подход на Ūkai се разпростира и върху по-широкия отпечатък върху околната среда. От производството до дистрибуцията, компанията се стреми да минимизира екологичното си въздействие на всяка крачка. Като използва рециклирани материали за опаковки и избира методи за транспортиране с по-нисък отпечатък върху околната среда, Ūkai демонстрира ангажимент за устойчивост в цялата си дейност. Освен това компанията активно участва в създаването на пионерски системи за рециклиране на продукти в затворен цикъл, като гарантира, че нейният ангажимент за устойчивост се простира отвъд първоначалната покупка до края на жизнения цикъл на продукта.

По същество историята на Ūkai е нещо повече от успешно бизнес начинание; тя въплъщава трансформираща визия за по-устойчиво бъдеще. Съчетавайки иновациите с грижата за околната среда и етичните бизнес практики, Ūkai служи като лъч на надежда за компаниите по света, които се стремят да окажат положително въздействие върху хората и планетата.

 1. Кои са основните дейности, свързани с устойчивото развитие на предприятието? Кога са започнали? Защо ги правят?

Ūkai се фокусира върху производството на чорапи, използвайки комбинация от устойчиви материали, включително RPET, органичен памук, полиамид и еластан. Те си сътрудничат с местен производител в Литва, като осигуряват безопасни работни места и справедливо възнаграждение за работниците. Освен това те използват рециклирани материали за опаковки и избират методи за транспортиране с по-нисък екологичен отпечатък. Възприемайки подхода на сътрудничество, Ūkai отделя част от всеки продаден чорап за Пластмасовата банка, като подкрепя рециклирането на пластмасови отпадъци.

Компанията стартира своя устойчив бизнес модел през последното тримесечие на 2020 г. с успешна кампания в Kickstarter. Решението им да дадат приоритет на устойчивото развитие произтича от признаването на нарастващото търсене на екологично чисти продукти и желанието да се възползват от тенденцията за "зелено". Освен това Ūkai се стреми да допринесе за усилията за почистване на океаните, съгласувайки своите бизнес цели с грижата за околната среда.

 1. Какви са основните предизвикателства, с които се сблъскват по отношение на устойчивостта - напр. липса на нормативна уредба, интерес, финансови ограничения, технологични, организационни, подкрепа от страна на ръководството, общо разбиране и нужди и др.

Ūkai е изправен пред няколко предизвикателства по отношение на устойчивостта. Една от съществените пречки е липсата на подходящи технологии за рециклиране, които да могат да обработват разнообразната смес от материали, използвани в чорапите им. Това поставя предизвикателства пред ефективното рециклиране на техните продукти и повдига въпроси относно ефикасността на усилията им за рециклиране. Освен това ефективното информиране за усилията за устойчивост и поддържането на интереса на потребителите с течение на времето представляват постоянни предизвикателства за Ūkai. Въпреки тези пречки компанията остава ангажирана с преодоляването на тези предизвикателства и продължава да се стреми към устойчивост в дейността си.

 1. Какви са основните фактори за устойчиво развитие - тенденции, нужди, изисквания, нови пазари, рециклиране на материали и облекла и др.

В стремежа си към устойчиво развитие Ūkai се ръководи от няколко фактора. Първо, компанията разпознава и реагира на пазарните тенденции и потребителското търсене на екологично чисти продукти. Като съобразява своите бизнес практики с тези тенденции, Ūkai се стреми да отговори на променящите се нужди и предпочитания на потребителите, които отдават приоритет на устойчивото развитие.

Освен това Ūkai е мотивирана от по-широк ангажимент за опазване на околната среда, особено в отговор на неотложната нужда от почистване на океаните и намаляване на пластмасовите отпадъци. Признавайки пагубното въздействие на замърсяването с пластмаса върху морските екосистеми, Ūkai активно допринася за усилията, насочени към смекчаване на това екологично предизвикателство. Чрез инициативи, като например партньорство с организации като Plastic Bank, Ūkai демонстрира своя ангажимент да оказва положително въздействие върху околната среда, като подкрепя инициативи за рециклиране и намаляване на пластмасовите отпадъци.

Чрез използване на пазарните тенденции, справяне с екологичните предизвикателства и участие в партньорства за сътрудничество, Ūkai е пример за проактивен подход към устойчивото развитие. Чрез тези съгласувани усилия Ūkai не само отговаря на потребителското търсене на устойчиви продукти, но и допринася за по-широки цели за опазване на околната среда.

 1. Как се справят с проблемите в трите аспекта: социален, икономически и екологичен?

Ūkai възприема многостранен подход за решаване на въпроси, свързани със социалните, икономическите и екологичните аспекти, като част от своя ангажимент за устойчиво развитие.

В социално отношение компанията поставя като приоритет справедливото отношение и възнаграждение на своите работници. Като осигурява безопасни работни места и справедливо заплащане на служителите, Ūkai не само насърчава положителната работна среда, но и социалната отговорност в рамките на своята дейност.

От икономическа гледна точка Ūkai отделя част от приходите си от продажби за подпомагане на усилията за рециклиране, като по този начин демонстрира ангажимент за инвестиране в устойчиви практики. Това финансово разпределение допринася за финансирането на инициативи, насочени към рециклиране на материали и намаляване на въздействието върху околната среда, като по този начин се насърчава икономическата устойчивост и същевременно се постигат екологични цели.

От гледна точка на околната среда Ūkai прилага различни стратегии за намаляване на своя екологичен отпечатък. Това включва използването на рециклирани материали в продуктите, като RPET, органичен памук, полиамид и еластан, като по този начин се намалява зависимостта от първични ресурси. Освен това компанията предприема мерки за минимизиране на екологичния отпечатък в производствените и транспортните процеси, като например използване на рециклирани материали за опаковки и избор на методи за транспортиране с по-ниско въздействие върху околната среда. Освен това Ūkai работи за създаването на затворена система за рециклиране на продуктите, като се стреми да създаде устойчив жизнен цикъл на своите продукти от производството до изхвърлянето им в края на жизнения цикъл.

Чрез устойчивите си практики, насочени към социалните, икономическите и екологичните проблеми, Ūkai демонстрира цялостен подход към устойчивото развитие, който включва благосъстоянието на работниците, икономическата жизнеспособност и опазването на околната среда. Чрез тези усилия Ūkai не само се стреми да постигне своите цели за устойчивост, но и дава пример за отговорни бизнес практики в индустрията.

 1. Как техният пример може да вдъхнови други компании: можете ли да предоставите някакъв процес стъпка по стъпка, откъде да се започне? Пример за етичен растеж?

Иновативният подход на Ūkai към устойчивостта служи като убедително вдъхновение за други компании, които искат да започнат подобно пътуване към екологична отговорност.

На първо място, примерът на Ūkai подчертава изключителното значение на интегрирането на устойчивостта в основния бизнес модел. Поставяйки устойчивостта на преден план в своите операции, Ūkai демонстрира, че грижата за околната среда може да бъде както морален императив, така и стратегическо предимство в днешния бизнес пейзаж.

Освен това Ūkai предоставя пътна карта за други компании, които искат да възприемат устойчиви практики. Един от ключовите аспекти е снабдяването с устойчиви материали, както се вижда от използването на рециклирани материали като RPET, органичен памук и други в продуктите на Ūkai. Освен това партньорствата на Ūkai с организации като Plastic Bank подчертават силата на сътрудничеството за постигане на напредък в инициативите за устойчивост.

Освен това образованието играе решаваща роля за повишаване на осведомеността на потребителите и за стимулиране на търсенето на устойчиви продукти. Ангажиментът на Ūkai да информира потребителите за въздействието на своите продукти върху околната среда служи като модел за други компании, които искат да ангажират своите клиенти в усилията за устойчивост. Като информират прозрачно за своите инициативи за устойчивост, компаниите могат да дадат възможност на потребителите да направят информиран избор, който съответства на техните ценности.

В обобщение, примерът на Ūkai представлява убедителна аргументация за интегрирането на устойчивото развитие в бизнес практиките. Чрез снабдяване с устойчиви материали, насърчаване на партньорства за сътрудничество иA collage of different socks and flowersDescription automatically generated

образовайки потребителите, компаниите могат да последват стъпките на Ūkai и да допринесат за по-устойчиво бъдеще за всички.

6.     Друга подходяща и полезна информация: знаят ли за ЕКОМОДА, биха ли я използвали?

Ūkai е запознат с проекта ECOMODA и проявява интерес към неговите цели и резултати. Те признават потенциалните ползи от участието си в такъв проект, особено за по-нататъшното развитие на инициативите си за устойчивост и сътрудничеството със сходно мислещи организации. Ūkai има желание да допринесе със своя експертен опит и да се поучи от други заинтересовани страни от индустрията, участващи в проекта.

Адрес: Шяуляй, Литва

Уебсайт: https://www.neaustima.lt/

Въведение

Neaustima е пример за устойчивост и иновации в текстилната индустрия, вкоренена в Литва, с наследство, продължаващо повече от шест десетилетия. Основана през 1963 г., компанията се е превърнала в пионерска сила, специализирана в в производството на иглонабити, термично свързани и спрей-съдържащи нетъкани текстилни материали, както и на топки от PES влакна. Но това, което наистина отличава Neaustima, е нейният непоколебим ангажимент към устойчивостта, заложен във всеки на дейността си. В основата на етоса на Neaustima е отдадеността на използването на рециклирани текстилни влакна, превръщайки следпромишлените отпадъци в ценни ресурси. Чрез партньорства с текстилни фабрики и производители на мека мебел, Neaustima получава текстилни отпадъци, за да подхранва инициативите си за рециклиране, като допълнително намалява отпадъците и свежда до минимум зависимостта от първични ресурси. Освен това компанията не използва химикали механични процеси на рециклиране подчертават нейния екологосъобразен подход. С фокус върху клиента Neaustima предлага индивидуални решения, включително рециклиране на текстилни отпадъци на клиентите във влакна и производство на нетъкан текстил при поискване. По същество Neaustima е олицетворение на устойчив бизнес модел, съчетаващ технологичен опит с грижа за околната среда, за да проправи пътя към едно по-зелено бъдеще за текстилната промишленост. текстилната индустрия и извън нея.

Кои са основните дейности, свързани с устойчивото развитие на предприятието? Кога са започнали? Защо ги правят?

Дружеството е специализирано в производството на иглонабити, термично свързани и спрей-свързани нетъкани текстилни материали, както и на топки от PES влакна, като поставя основен акцент върху използването на рециклирани текстилни влакна. Този ангажимент за използване на рециклирани материали не само намалява отпадъците, но и свежда до минимум търсенето на първични ресурси, като по този начин допринася значително за устойчивостта на околната среда.

Освен това Neaustima активно се занимава с рециклиране на текстилни отпадъци от следпромишленото производство във влакна, което допълнително засилва усилията ѝ за опазване на околната среда. Чрез повторното използване на текстилните отпадъци чрез процеси на механично рециклиране компанията ефективно намалява натрупването на отпадъци и насърчава кръговия характер на текстилната промишленост.

Инициативите за устойчивост на Neaustima се простират отвъд собствените ѝ операции чрез партньорства за сътрудничество с текстилни фабрики и производители на мека мебел. Като получава текстилни отпадъци от тези партньори, Neaustima осигурява постоянни доставки на суровини за своите усилия за рециклиране. Освен това ангажиментът на компанията за механично рециклиране без химикали подчертава нейния стремеж към екологосъобразни практики.

И накрая, Neaustima предлага ценни услуги на своите клиенти, като създава и произвежда нови продукти по заявка. Това включва рециклиране на текстилните отпадъци на клиентите във влакна и производство на нетъкани платове като краен продукт. продукт, като по този начин се осигурява устойчиво решение за управление на отпадъците и същевременно се удовлетворяват нуждите на клиентите.

Цялостният подход на Neaustima към устойчивото развитие обхваща различни дейности - от използването на рециклирани материали в производствените процеси до активно рециклиране на текстилни отпадъци и сътрудничество с индустрията. партньори. Чрез тези инициативи Neaustima демонстрира ангажираност към управлението на околната среда и принципите на кръговата икономика.

Какви са основните предизвикателства, пред които са изправени по отношение на устойчивостта - например липса на нормативна уредба, интерес, финансови ограничения, технологични, организационни, подкрепа от страна на ръководството, общо разбиране и потребности и т.н.

Липса на правила: В някои региони може да има недостатъчна нормативна уредба, която да регулира устойчивите практики в текстилната промишленост. Тази липса на ясни насоки може да създаде предизвикателства за Neaustima при прилагането на и последователното спазване на устойчивите практики.

Финансови ограничения: Преминаването към устойчиви производствени методи и инвестирането в технологии за рециклиране често изисква значителни финансови ресурси. Neaustima може да се сблъска с ограничения при отпускането на средства за тези инициативи, особено ако те се конкурират с други бизнес приоритети.

Технологични ограничения: Наличието и достъпността на съвременни технологии за рециклиране могат да повлияят на способността на Neaustima да обработва и рециклира ефективно текстилни отпадъци във влакна. Технологичните ограничения могат да възпрепятстват усилията на компанията да разшири дейността си по рециклиране.

Организационна подкрепа: Прилагането на инициативи за устойчивост изисква силна подкрепа от всички нива на организацията. Neaustima може да се сблъска с предизвикателства при насърчаването на културата на устойчивост и осигуряването на подкрепа от страна на служителите на различни нива.

Общо разбиране и нужди: Образованието на потребителите относно значението на устойчивите практики и ползите от рециклираните текстилни продукти е от решаващо значение за приемането им на пазара. Neaustima може да се сблъска с предизвикателства при повишаването на осведомеността и задоволяването на променящите се нужди на потребителите, които се грижат за околната среда.

Решаването на тези предизвикателства изисква многостранен подход, включващ застъпничество за регулаторна реформа, стратегическо финансово планиране, инвестиции в научноизследователска и развойна дейност, насърчаване на културата на устойчивост в рамките на и постоянни усилия за обучение и ангажиране на потребителите. Въпреки тези пречки Neaustima остава ангажирана с преодоляването на препятствията и напредването на програмата си за устойчивост.

Какви са основните фактори за устойчиво развитие - тенденции, нужди, изисквания, нови пазари, рециклиране на материали и облекла и др.

В стремежа си към устойчиво развитие Neaustima се ръководи от различни фактори:

Пазарни тенденции: Нарастващата осведоменост на потребителите и търсенето на устойчиви продукти са важни фактори за усилията на Neaustima за устойчиво развитие. Тъй като устойчивостта се превръща във все по-значима тенденция в текстилната промишленост, тя Компанията осъзнава важността на привеждането на своите практики в съответствие с развиващите се пазарни предпочитания.

Екологични нужди: Нарастващата загриженост за деградацията на околната среда и изчерпването на ресурсите налагат необходимостта от устойчиви решения в текстилната промишленост. Neaustima признава спешната необходимост да сведе до минимум своите екологични и да смекчи въздействието на текстилните отпадъци върху екосистемите.

Нормативни изисквания: Спазването на екологичните разпоредби и стандартите за устойчивост е друг фактор за инициативите за устойчиво развитие на Neaustima. Спазването на регулаторните изисквания гарантира, че компанията работи отговорно и изпълнява правните си задължения, като същевременно постига целите си за устойчиво развитие.

Развиващи се пазари: Появата на нови пазари за устойчиви продукти предоставя на Neaustima възможности за разширяване на клиентската база и обхвата. Като задоволява нуждите на потребителите и предприятията, които се грижат за околната среда, компанията може да се възползва от нововъзникващите пазарни тенденции и да стимулира устойчив растеж.

Рециклиране на материали и дрехи: Нарастващият акцент върху рециклирането на материали и дрехи предоставя на Neaustima възможности за иновации и разработване на устойчиви решения. Чрез повторното използване на текстилни отпадъци във влакна и производство на нетъкани текстилни материали, компанията допринася за принципите на кръговата икономика и насърчава ефективното използване на ресурсите.

Като цяло Neaustima признава, че устойчивото развитие е не само морален императив, но и стратегическа необходимост в днешния бизнес пейзаж. Като възприема тези фактори и интегрира устойчивото развитие в своята основните бизнес практики, компанията се стреми да създаде положителни екологични и социални въздействия, като същевременно запази конкурентното си предимство на пазара.

Как се справят с проблемите в трите аспекта: социален, икономически и екологичен?

Neaustima използва различни стратегии за справяне с проблемите на устойчивото развитие в социален, икономически и екологичен план:

Социални:

Справедливо отношение: Neaustima гарантира справедливо отношение и възнаграждение за своите работници, като дава приоритет на безопасните условия на труд и справедливото възнаграждение.

Сътрудничество: Компанията си сътрудничи с текстилни фабрики и производители на мека мебел, за да си набавя текстилни отпадъци, като насърчава партньорства, които насърчават социалната отговорност и общите цели за устойчивост.

Икономически:

Намаляване на разходите: Neaustima прилага рециклиране в процеса на производство в своите производствени обекти, за да намали генерирането на отпадъци и да сведе до минимум разходите, свързани с изхвърлянето им.

Създаване на стойност: Чрез рециклиране на текстилни отпадъци във влакна и производство на нетъкани платове Neaustima създава стойност от отпадъците, като допринася за намаляване на разходите и икономическа устойчивост.

Околна среда:

Инициативи за рециклиране: Неаустима активно рециклира текстилни отпадъци от постиндустриалния сектор във влакна без използване на химикали, като свежда до минимум въздействието върху околната среда и насърчава кръговия характер на текстилната промишленост.

Ефективно използване на ресурсите: Компанията дава приоритет на използването на рециклирани материали в производствените си процеси, като например рециклиран полиестер (rPET) в синтетичните нетъкани текстилни материали, за да намали зависимостта от първични ресурси и да запази природните материали.

Намаляване на отпадъците: Неаустима се стреми да постигне нулево количество отпадъци от дейността си, като прилага мерки за минимизиране на генерирането на отпадъци и насърчава устойчиви практики за управление на отпадъците.

Като разглежда социалните, икономическите и екологичните аспекти на устойчивостта чрез тези многостранни подходи, Neaustima демонстрира своя ангажимент към отговорни бизнес практики и допринася за положителни екологични и социални резултати.

Как техният пример може да вдъхнови други компании: можете ли да предоставите някакъв процес стъпка по стъпка, откъде да се започне? Пример за етичен растеж?

Определете своята етична визия: Започнете с определянето на етичната визия и ценности на вашата компания. Обмислете какво означава етичното развитие за вашата организация и как то съответства на вашите основни принципи и дългосрочни цели.

Извършване на оценка на устойчивостта: Оценете настоящите си практики и определете областите, в които можете да подобрите устойчивостта и етичните стандарти. Това може да включва оценка на използването на ресурсите, практиките по веригата за доставки, труда условията и въздействието върху околната среда.

Поставяне на конкретни цели: Поставете ясни и измерими цели за етичен растеж и устойчивост. Тези цели трябва да са в съответствие с ценностите и целите на вашата компания и да са насочени към ключови области за подобрение, идентифицирани в оценката.

Ангажирайте заинтересованите страни: Ангажирайте заинтересованите страни, включително служители, клиенти, доставчици и местни общности, в пътуването за етичен растеж. Потърсете обратна връзка, идеи и подкрепа от заинтересованите страни, за да осигурите съпричастност и сътрудничество по време на целия процес.

Прилагане на устойчиви практики: Предприемете действия за прилагане на устойчиви практики във вашата дейност. Това може да включва възприемане на екологосъобразни производствени процеси, снабдяване с устойчиви материали, намаляване на отпадъците и насърчаване на справедливи трудови практики.

Инвестирайте в обучение на служителите: Инвестирайте в програми за обучение и развитие, за да запознаете служителите с етичните практики и инициативите за устойчивост. Дайте им възможност да допринесат за усилията на компанията за етично развитие и да интегрират етичните съображения в ежедневната си работа.

Наблюдение и измерване на напредъка: Създайте ключови показатели за ефективност (КПЕ), за да наблюдавате напредъка по отношение на целите си за етичен растеж. Редовно проследявайте и измервайте резултатите спрямо тези ключови показатели, за да оцените ефективността на инициативите си и да идентифицирате области за подобрение.

Празнувайте успеха и споделяйте истории: Отбелязвайте важните моменти и успехите по пътя, за да вдъхновявате и мотивирате служителите и заинтересованите страни. Споделяйте истории за успех и най-добри практики, за да демонстрирате положителното въздействие на инициативи за етичен растеж и устойчивост.

Непрекъснато усъвършенстване и адаптиране: Възприемете култура на непрекъснато усъвършенстване и адаптиране. Бъдете информирани за нововъзникващите тенденции, технологии и най-добри практики в областта на етичния растеж и устойчивостта и бъдете готови да да адаптирате стратегиите си по съответния начин.

Комуникирайте прозрачно: Комуникирайте прозрачно със заинтересованите страни за пътя на етичното развитие на вашата компания. Споделяйте актуализациите, докладите за напредъка и предизвикателствата открито и честно, за да изградите доверие и надеждност с служителите, клиентите, инвеститорите и по-широката общност.

Като следват тези стъпки и черпят вдъхновение от примера на Neaustima, компаниите могат да започнат трансформиращо пътуване към етичен растеж и устойчивост, оказвайки положително въздействие върху обществото и околната среда, и на крайните резултати.


bg_BGBG